400dpilogojpegheader smal

Algemene Voorwaarden 
Artikel 1 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding gratis verstrekt.
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding een overeenkomst aan gaat of met wie Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
4. Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings- en/of coachingstraject of
workshop/training.
5. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.
6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
7. Diensten: Alle door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder
begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Niet alleen Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 
Artikel 3. Acceptatie
Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.
 
Artikel 4. Offertes
1. De door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding doorberekenen aan de opdrachtgever.
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding beschikbare informatie.
5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.
 
Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten
1. De gesloten overeenkomsten tussen Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding en opdrachtgever leiden voor Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding verlangd kan worden.
2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
3. Mocht de coach tijdens het coach traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in
overleg met de opdrachtgever geschieden.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding zijn verstrekt, heeft Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 
Artikel 6. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal
leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van
vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.
 
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de
overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
gevolg heeft.
 
Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht,
alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk
toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de
Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
3. Aan de opdracht zal door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 
Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele
eigendom berusten op de door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding ter uitvoering van de overeenkomst
geleverde diensten, is en blijft Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor
het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en
auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Spirit Horse Coaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden
opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 10. Betaling en verzuim
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke
hoofde dan ook.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald,
zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van
betalingsverzuim door de opdrachtgever is Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te
schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan
worden gesteld.
3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd
over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Als van Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter
uitvoering van de overeenkomst, kan Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding voor aanvang van haar
werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
 
Artikel 11. Incassokosten
Ingeval Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever
naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen
de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten,
ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom.
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook,
direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan
personen zowel wederpartij als bij derden. Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart
de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen
nemen.
2. De aansprakelijkheid van Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding is beperkt tot de factuurwaarde van de
opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes
maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten
door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht,
waarvoor Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding in verband met die verzekering draagt.
4. Elke aansprakelijkheid van Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door
de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft
op terugbetaling van het volledige door deze aan Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject of de
workshop/training te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van het
coachingstraject of de workshop/training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de
opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- coachingtraject te
voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van het coachingstraject of de
workshop/training is Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang
van het coachingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan
anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
6. Een particulier/individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van
het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48
uur, is Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het
gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht;
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier
uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke
termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de
beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de
beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 
Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding wordt aan Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 
Artikel 15. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de
bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding gevestigd is.
 
Artikel 16. Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Puur Paardenkracht Coaching en Begeleiding aan
opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden
de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook
op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der
mededeling.
 

 

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop